Датата за общото събрание на СНЦ „Нефтохимик Бургас 1962“ се променя

Уважаеми членове на СНЦ „Нефтохимик Бургас 1962“,

С решение на Управителния съвет на Сдружението, предварително обявената дата за провеждане на отчетно общо събрание 13.05.2016 г. се променя на 27.05.2016 г. /петък/. Събранието ще започне от 19:00 часа, в спортен център „Изгрев“. Насрочването на нова дата се налага във връзка с провеждането на футболната среща между Нефтохимик и Локомотив /ГО/, на 13.05, от 20:15 часа.

Отчетното общо събрание се свиква на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. То ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане и одобряване на изготвения финансов отчет и годишния доклад на ръководството за дейността на дружеството за 2015 г.
  2. Освобождаване на Управителния съвет и председател на УС от отговорност за сключените през 2015г. сделки и управление на сдружението
  3. Разни

Членовете на Сдружение с нестопанска цел, определено за Обществена полза „Нефтохимик Бургас 1962” могат да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени представители, снабдени с пълномощни, съгласно Устава, с посочен начин на гласуване по въпросите от дневния ред.

В случай, че на Общото събрание на 27.05.2016 г., от 19:00 часа, в седалището на сдружението, не присъстват ½ от членовете, то ще се проведе на 27.05.2016г., в 20:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Регистрацията на членовете и техните пълномощници ще започне в определения за заседанието ден, в 18:30 часа, на адреса на провеждане и ще приключи в 19:00 часа.

Гр. Бургас

06.05.2016 г.