„Нефтохимик Бургас 1962” свиква извънредно Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение с Нестопанска Цел Определено за Обществена Полза „Нефтохимик Бургас 1962” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ УС свиква извънредно ОС на сдружението на 21.06.2015г. в 19:00 часа в гр. Бургас, к-с „Изгрев”, Спортен център „Изгрев” при следния дневен ред:

  1. Приемаме и одобряваме изготвения финансов отчет и годишния доклад на ръководството за дейността на дружеството за 2014г.
  2. Освобождаване на Управителния съвет и Председател на УС от отговорност за сключените през 2014г. сделки и управление на сдружението
  3. Вземане на решение по чл.9, ал.1, т.6 от Устава за участие в друго дружество

 

Членовете на Сдружение с Нестопанска Цел Определено за Обществена Полза „Нефтохимик Бургас 1962” могат да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени представители, снабдени с пълномощни съгласно Устава с посочен начин на гласуване по въпросите от дневния ред.

Ако на ОС на 21.06.2015г. в 19:00 часа в седалището на сдружението не присъстват ½ от членовете, ОС ще се проведе на 21.06.2015г. в 20:00 часа на същото място при същия дневен ред и събранието ще е редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Регистрацията на членовете и техните пълномощници ще започне в определения за заседанието ден в 18:30 часа на адреса на провеждане и ще приключи в 19:00 часа.