„Нефтохимик Бургас 1962” свиква отчетно Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел, определено за обществена полза „Нефтохимик Бургас 1962”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква  Общо събрание на сдружението, на 13.05. 2016г., от 19:00 часа, в гр. Бургас, к-с „Изгрев”, Спортен център „Изгрев”. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане и одобряване на изготвения финансов отчет и годишния доклад на ръководството за дейността на дружеството за 2015 г.
  2. Освобождаване на Управителния съвет и председател на УС от отговорност за сключените през 2015г. сделки и управление на сдружението
  3. Разни

Членовете на Сдружение с нестопанска цел, определено за Обществена полза „Нефтохимик Бургас 1962” могат да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени представители, снабдени с пълномощни, съгласно Устава, с посочен начин на гласуване по въпросите от дневния ред.

В случай, че на Общото събрание на 13.05.2016г., от 19:00 часа, в седалището на сдружението, не присъстват ½ от членовете, то ще се проведе на 13.05.2016г., в 20:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Регистрацията на членовете и техните пълномощници ще започне в определения за заседанието ден, в 18:30 часа, на адреса на провеждане и ще приключи в 19:00 часа.

Гр. Бургас

18.04.2016 г.