УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Сдружение с нестопанска цел „ ФК Нефтохимик Бургас 1962, гр, Бургас, жк. Изгрев, Спортен център Изгрев, тел. 0899 750412

В изпълнение на инвестиционно намерение по договор за предоставяне на право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ спортен обект „ Спортен комплекс и обслужваща сграда“, изграден в ХХII-695, в кв.19, по ПУП-ПРЗ на ж.к. Изгрев, гр. Бургас, отреден за „спортен комплекс и озеленяване“, с площ от 18612 кв.м., отразен с идентификатор 07079.501.695 по КККР на гр. Бургас от 25.09.2023 година, сме се ангажирали да изградим  инсталация за производство на електрическа енергия от ФвЕЦ за собствени нужди с мощност 10 KW върху покривна част на административна сграда с идентификатор 07079.501.695.1.