Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Настоящата Политика за защита на личните данни е разработена в съответствие с европейското и българското законодателство в областта на защитата на лични данни.
 Тя предоставя информация за начина, по който СНЦ Клуб на привържениците на Нефтохимик Бургас  събира, използва, разкрива и защитава личните данни на потребителите и клиентите на нашия уебсайт.

Общи понятия

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, личните данни се определят като всяка информация, която идентифицира или може да доведе, пряко или непряко, до Вашето идентифициране.

Обработване  на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Вашите лични данни, като събиране, записване, използване, разпространяване, предоставяне, блокиране, унищожаване и т.н.

Фирма СНЦ Клуб на привържениците на Нефтохимик Бургас, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИK 175888288, е администратор на лични данни по смисъла на Общия Регламент, който определя самостоятелно целите и средствата за обработване на лични данни.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

Ние изпълняваме дейностите, свързани с обработване на Вашите лични данни 1) след като сме получили Вашето съгласие; 2) за изпълнение на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор; 3) с цел легитимно осъществяване на бизнес дейности и безпроблемно клиентско обслужване; или 4) с цел изпълнение на задълженията ни към Вас.

Освен това, Ви информираме за целите на обработване на Вашите лични данни, продължителността на тяхното съхранение и пред кого биват разкривани.

Ограничение на целите

Събираме лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Свеждане на данните до минимум

Събираме лични данни, които са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработване.

Достъп до данните

Осигуряваме Ви достъп и възможност да прегледате, коригирате, допълните или изтриете Вашите лични данни, които сте споделили с нас.

Какви лични данни събираме и с каква цел ги използваме

  • Основни данни

Вашите основни данни могат да се използват за маркетингови цели (информация за продукти в период на промоция, акция или разпродажба; томболи и игри с награди; анкети и друга подобна информация), само след получаване на Вашето изрично съгласие.

Как защитаваме Вашите данни

За да предотвратим неупълномощен достъп или разкриване и за да гарантираме правилно използване на данните Ви, прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на данните, които събираме и обработваме.

Продължителност на съхраняване на личните данни

Като наш клиент, ние съхраняваме част от Вашите основни лични данни (име, адрес, телефон и имейл) в нашата система за управление на бизнеса за срок, регламентиран от закона.

Данните от участие в томболи, игри, акции или анкети се съхраняват за период от 1 г.

Данните, които предоставяте чрез контактната форма във връзка със запитвания, се съхраняват за период от 1 г. след приключване на обработката.

Данните от статистическите анализи се съхраняват за период до 3 г. Тези данни са с неличен характер и не могат да бъдат свързани с Вас или да доведат до Вашето идентифициране.

След изтичане на горепосочените срокове, Вашите данни се унищожават.

Как можем да споделяме Вашите лични данни

Можем да споделяме Вашите лични данни в следните случаи:

  • за да осигурим спазването на законовоустановено задължение;
  • за предотвратяване на измами или за осигуряване на мрежова и информационна сигурност на нашите системи.

Вашите права

По отношение на обработването на Вашите лични данни, Вие имате следните права:

  • да получите информация за съхраняваните за Вас лични данни;
  • право на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
  • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушение на Вашите права или неправомерно обработване на личните Ви данни.

За да упражните Вашите права, можете да използвате контактната форма, като опишете своето искане и предоставите данни, които Ви идентифицират сигурно и еднозначно. Вашето искане ще бъде обработено съгласно нашата Процедура за управление на исканията, в рамките на един месец от получаването му.

За да оттеглите своето съгласие за обработване на личните Ви данни за маркетингови цели, както и за получаването на електронен бюлетин, е необходимо да кликнете върху линка в края на всяко електронно съобщение.

Данни за контакт с Администратор

Административна част: Михаил Атанасов

Спортно-техническа: Николай Кръстев

гр. Бургас, жк. Изгрев

fc.neftochimic.burgas@gmail.com

Ако имате запитвания във връзка с обработката на лични данни или упражняване на Вашите права, можете да се обърнете към нашия Отговорник по защита на данните: fc.neftochimic.burgas@gmail.com